|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 29 January 2017

Worksheets on Reading Comprehension Unit 5 - English - Std X

  
    Sri. Libin K. Kurian, HSA English, Sacred Heart HSS, Payyavoor Kannur Dt. has prepared a few worksheets on Reading Comprehension based on "Adolf", Unit 5 of Class 10. Hope it will be useful for the learners of Class 10.
  Team Spandanam Expresses wholehearted gratitude to him for this valuable attempt.

Click Here To Download

More Resources from Libin K Kurian

1 comment:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...