എട്ട്, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലെ 2019-20 അധ്യയനവർഷത്തെ വർഷാന്ത്യ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| SSLC Notification in Downloads ... Click Here |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Gallery

Bharat Scout and Guide 2012-13 Rajyapuraskar Test Winners

05 OCTOBER 2013 - PTA president Sri KT Moosa publishes Online Marklists in spandanam

JRC cadets engaged in an awareness programme
SSLC March 2013
Fare well party - SSLC 2012-13 Batch
During a Study Tour


Dr Musthafa Thayyil , one of the old students of TSS, gives away Dictionaries to all classes on 2013 September 30
on 25.11.2012 at kochi
The first copy of  'spandanam' is published on 17.10.2012 by Sri. P Mohammed master, President Makkaraparamba Grama panchayat, and it is received by the then School leader Hanan. P.T.

12 comments:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...