അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷ (കെ-ടെറ്റ്) ന് വേണ്ടിയുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാറ്റഗറി I & II പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 28 നും കാറ്റഗറി III & IV പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 30 നും കേരളത്തിലെ വിവിധ സെന്ററുകളില്‍ നടക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയും, ഫീസും നവബര്‍ 20 മുതൽ ഡിസംബര്‍ മൂന്ന് വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം. ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Tuesday, 17 January 2017

SSLC QUESTION POOL 2017 - English


Sri S Abdulla of GHSSS Padinharathara, Wayanad has come again with another most valuable material to help the students who are going to attend the SSLC Examination this year. It is also helpful to teachers who are making the students well prepared for the exam. Surely, Sri Abdulla has spent a lot of time for preparing this kind of a material. The content  has been arranged in an attractive lay out so that the readers can go through it easily. 
The file can be downloaded from the link below1 comment:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...