|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 12 January 2017

App to practice the questions in Orukkam 2017 - English


  The English Club of  TSNM HSS Kundurkunnu has designed an application to practice the Language Element questions from ORUKKAM-2017 which has been released recently by our educational department.
  This app lets the student to practice the questions in a user interface .  there are twenty questions in it.  Instead of writing in the paper, they have to type or select the answers in the GUI window.


The arrow marks seen on the top of the windows take you to the next question and previous questions

Questions are based on phrasal verbs, prepositions, editing, reported speech etc.

If the student type or select the wrong answer the app will indicate it with red color and give him an error message.
Try it.....

Supporting OS : Edubuntu [ >=14.04 ]

how to install :
  • download the .deb file  (click here to Download)
  • install it with double click
  • run from Application - Education - Orukkam

3 comments:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...