|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Saturday, 31 December 2016

Model Answer Sheet - English - Second Terminal Exam - Std X


Through this post Mrs. Jisha. K, HSA(English) G.H.S.S Kattilangadi, Tanur is sharing a Model Answer Script for Second Terminal English Examination in Std 10. Team Spandanam expresses heartfelt gratitude to her for this sincere attempt. 

Click here to Download Answer Script

Click here for Question Paper

More resources from Mrs. Jisha K

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...