||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| spandanam.tss@gmail.com

Sunday, 31 July 2016

Social Science Teaching Aid : Geogebra

വന്‍ കരകളെയും മഹാ സമുദ്രങ്ങളെയും അറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ജിയോജിബ്ര ഫയല്‍

Download
ഫയല്‍ തുറന്ന് Save As [ഇഷ്ടമുള്ള പേരില്‍‍ .ggb] ചെയ്ത്  ഉപയോഗിക്കുന്നതാവും അഭികാമ്യം......... അല്ലെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ പിന്നീട്  തുറക്കുമ്പോള്‍ കുഴപ്പം കാണിച്ചേയ്ക്കും........  

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...