അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 28 July 2016

Geogebra files - Answers of problems on page 51, 52, 57, 58 _Maths Std X

Post Updated on 28.07.2016

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ 51, 52 , 57, 58 പേജുകളിലെ ജ്യാമിതീയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ജിയോജിബ്ര ഫയലുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തയ്യാറാക്കി സ്പന്ദനത്തിലൂടെ പങ്കു വെച്ച ശ്രീ പ്രമോദ് മൂർത്തി സാറിനു നന്ദി...

Click here to Download file for page 51, 52 


Click Here to Download file for page 57, 58

Note: ഫയലുകൾ തുറന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. Don't Save എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...