|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Saturday, 4 March 2017

SSLC Exam Seating Plannerകുഴൽമന്ദം CAHSS സ്കൂളിലെ  ശ്രീ സുരേഷ് സാ  തയ്യാറാക്കിയ SSLC പരീക്ഷക്കുള്ള SEATING PLANNER ചുവടെ നകിയിരിക്കുന്നു.   ഈ ഫയ ഉപയോഗിച്ച് Room Allotment, Stickers , Notice, Attendance , Seating Plan, Paper Account , Packing details എന്നിവ എളുപ്പത്തി തയ്യാറാക്കാം. Sheet 1 എന്ന പേജി നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിശദാംശങ്ങ തയ്യാറാക്കുന്നത്. Candidates Name എന്ന പേജി വിദ്യാഥികളുടെ വിവരങ്ങ ഉപ്പെടുത്തുക. Windows ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റത്തി പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നതാകും കൂടുതഉചിതം. ഇത് തയ്യാറാക്കി അയച്ചു തന്ന സുരേഷ് സാറിന് സ്പന്ദനം ടീമിൻറെ നന്ദി.....
Click here to Download SSLC Seating Planner


4 comments:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...