|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 6 June 2018

ICT Video Tutorials

പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി. പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഡിസൈനിംങ്ങിന്റെ ലോകത്തേയ്ക്ക് എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ  ചില വീഡിയോടൂട്ടോറിയലുകളാണ് കല്പകഞ്ചേരി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസിലെ ശ്രീ സുശീല്‍ കുമാര്‍ സർ ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1. 
INKSCAPE TUTORIAL - PART 1https://www.youtube.com/watch?v=pkLWYhkXGTw&list=PLDS6oimu5evowZc9N4l3mDaHm9b5rVdq6

2
. INKSCAPE TUTORIAL - PART 2https://www.youtube.com/watch?v=iV6Geoycrmk&list=PLDS6oimu5evowZc9N4l3mDaHm9b5rVdq6&index=2

3
. INKSCAPE TUTORIAL - PART 3https://www.youtube.com/watch?v=0JaCS2OO7HI&index=3&list=PLDS6oimu5evowZc9N4l3mDaHm9b5rVdq6

4
. INKSCAPE TUTORIAL - PART 4https://www.youtube.com/watch?v=Sp3FpEb1rIc&list=PLDS6oimu5evowZc9N4l3mDaHm9b5rVdq6&index=4

5
. INKSCAPE TUTORIAL - PART 5
https://www.youtube.com/watch?v=S5oLepTBEcw&index=5&list=PLDS6oimu5evowZc9N4l3mDaHm9b5rVdq6

6
. INKSCAPE TUTORIAL - PART 6 https://www.youtube.com/watch?v=tycXzLF5mv4&list=PLDS6oimu5evowZc9N4l3mDaHm9b5rVdq6&index=6

7. INKSCAPE LOGO
https://www.youtube.com/watch?v=TNqazN4wwu8&list=PLDS6oimu5evowZc9N4l3mDaHm9b5rVdq6&index=17

8
. INKSCAPE TWO ROUNDShttps://www.youtube.com/watch?v=24xwqApGEc4&list=PLDS6oimu5evowZc9N4l3mDaHm9b5rVdq6&index=16

9
. INKSCAPE MODEL QUESTION 2018 MOUSEhttps://www.youtube.com/watch?v=mPnzT8hgPfA&list=PLDS6oimu5evowZc9N4l3mDaHm9b5rVdq6&index=14

10
. INKSCAPE - MODEL QUESTION 2018 NATIONAL GREEN CORPShttps://www.youtube.com/watch?v=RO959O9Dysg&list=PLDS6oimu5evowZc9N4l3mDaHm9b5rVdq6&index=13

11
. SSLC ICT MODEL QUESTION, INKSCAPE U TURNhttps://www.youtube.com/watch?v=FJRShx7IPlo&list=PLDS6oimu5evowZc9N4l3mDaHm9b5rVdq6&index=12

12
. INKSCAPE MODEL QUESTION 2018 FIRST AIDhttps://www.youtube.com/watch?v=PpsIav6lcwU&index=15&list=PLDS6oimu5evowZc9N4l3mDaHm9b5rVdq6


No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...