|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Tuesday, 20 March 2018

Preparing for SSLC 2018 English Examination- A Brush-up Course

    
This is a humble effort from Sri Mahmud K IAEHSS, Kottakkal, Vatakara, to equip the SSLC students with the required resources to face the English examination effectively and help them score the maximum. Students are guided to answering rightly various questions and handling effectively different tasks such as analytical questions, various discourses, language elements etc.
As a last moment brush-up course, it is highly expected, going through these notes will definitely be beneficial to the students.


1 comment:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...