|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 9 February 2018

Worksheet on Reported Speech


   
   Libin K. Kurian, Sacred Heart HSS, Payyavoor Kannur has shared with us worksheets on Reported Speech based on Unit 3 and  5 for class 10. Hope it will be useful for the students. 

   Team Spandanam expresses heartfelt gratitude to Sri Libin Sir...
   The Files can be downloaded from the links below


4 comments:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...