|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Saturday, 29 October 2016

Notes on English Lessons - Class 10    This post is to share with you the notes and study materials prepared by Mr. Jamsheed A & Mrs.Jaseena A of Anvar English HSS Thirurkad, Malappuram related to English Lessons in Class 10. Available materials are given in the link below. When more study materials are prepared by them, this post will be updated with them..


10 comments:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...