അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Monday, 17 October 2016

Biology Teaching Manuals

Updated on 17.10.2016


പത്താം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ  Teaching Manual കളാണ്  ഈ പോസ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകൾ ഈ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.  തയ്യാറാക്കി അയച്ചു തന്ന വയനാട് കല്ലൂർ ജി എച്ച് എസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ രതീഷ് സാറിനു സ്പന്ദനം ടീമിൻറെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു....

2 comments:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...