2019-20 അധ്യയനവർഷത്തിൽ ഒന്നുമുതൽ പത്തുവരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലേക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ Indent സ്കൂളുകളിൽനിന്നും KITE ൽ ഓൺലൈനായി 2018 നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ 27 -ാം തീയതിവരെ ഒറ്റത്തവണ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സർക്കുലർ 'Downloads' ൽ||| SSLC Examination Notification in 'Downloads'||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) || Telegram channel link https://t.me/spandanam ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 29 June 2018

ICT Video Tutorials - Class 9 - Unit 1

In this post we are sharing with you some video tutorials that can be helpful for teaching and learning ICT in class 9. More Videos will be available soon.
  • Using Paths Tool to select a picture | Blurring a Picture  in GIMP


YouTube Link

  • Making a poster Using GIMP Image Editor (Malayalam Medium)


 


  • Making a poster Using GIMP Image Editor (English Medium)


YouTube Link


  • Renaming a layer in GIMP
  • Restoring Default Settings of GIMPNo comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...