|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 15 October 2017

Video Lessons for 'The Sower' & 'The Village Black Smith' - English - Class 8


   Sri Arun Kumar A R, GHSS Puthoor is sharing  videos of the lessons 'The Sower' by Victor Hugo and 'The Village Black Smith' by Henry Wadsworth Longfellow which are included in the Kerala English Reader for Class 8. The YouTube links of the videos have also been given in this post.
Team Spandanam expresses heartfelt gratitude to Arun Sir for this venture...


The Sower
 
YouTube Link
The Village Black Smith
YouTube Link

Wan to Shop Online?

In Association with Amazon.in

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...