|||| മാറിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ SAMAGRA യിൽ ലഭ്യമാണ് |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Tuesday, 3 October 2017

Composition for High Scores


Sri Mahmud K, IAEHSS, Kottakkal, Vatakara is sharing some notes and instructions on various composition topics such as Letter-writing, Conversational exchanges, Diary entry, Profile creation, Notice-making and Newspaper reports and also their models. In the high school English examinations, composition questions have a vital role and they are often decisive in students' results. All of such questions carry considerably high scores, so that students cannot ignore them at all. So, it is important for a high school student to know the methodology of the composition arts. Here are some humble efforts which will be helpful for students and teachers alike.

______________________________________

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...