എട്ട്, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലെ 2019-20 അധ്യയനവർഷത്തെ വർഷാന്ത്യ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| വാർഷിക പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ Downloads പേജിൽ |||| പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| SSLC Notification in Downloads ... Click Here |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 29 March 2018

Answer Keys - SSLC Examination -March 2018

Updated on 29.03.18

 • English (prepared by Mahmud K, IAEHSS, Kottakkal, Vatakara)
 • English (prepared by Prasanth P G, GHSS Kottodi)
 • English (prepared by  Anil Kumar P, A V H S S Ponnani, Malappuram)
 • Social Science (MM) (prepared by Bindumol PR, GGHSS Vaikom & Deepu VS, HSS&VHSS Brahmamangalam)
 • Social Science (prepared by Biju M GHSS Parappa Kasargode & Coline Jose E, Dr AMMRHSS Kattela Trivandrum)
 • Social Science (EM) (prepared by U C Vahid, SIHSS Ummathoor)
 • Mathematics Questions and answers English Version (prepred by Dr. V S Raveendranath)
 • Mathematics (prepared by Binoyi Philip, GHSS Kottodi)
 • Mathematics (prepared by BaburajP, PHSS Pandallur)
 • Biology (prepred by Rasheed Odakkal, GHSS Kondotty)
 • Chemistry (prepred by Ravi, HS Peringode)
 • Hindi (prepared by Ashok Kumar N A, GHSS Perumpalam)
 • Urdu (Prepared by Faisal Wafa, GHSS Chalisseri, Palakkad)

Monday, 26 March 2018

Preparing for SSLC 2018 English Examination - 111 Questions & Answers on Using Language Elements


   Here is a questionnaire comprised of 111 questions on various elements of the English language, prepared for the SSLC students in order to provide them with extra practice before their English examination. Students can attempt answering on their own and evaluate their answers with the answer key provided herewith.

Click Here To Download

Click here for more resources from Sri Mahmud Sir

Tuesday, 20 March 2018

Preparing for SSLC 2018 English Examination- A Brush-up Course

    
This is a humble effort from Sri Mahmud K IAEHSS, Kottakkal, Vatakara, to equip the SSLC students with the required resources to face the English examination effectively and help them score the maximum. Students are guided to answering rightly various questions and handling effectively different tasks such as analytical questions, various discourses, language elements etc.
As a last moment brush-up course, it is highly expected, going through these notes will definitely be beneficial to the students.


Saturday, 17 March 2018

Annual Examination 2018 March - Answer Keys Class 8, 9Class 8

 • Urdu (Prepared by Faisal Wafa, GHSS Chalisseri, Palakkad)
 • English (prepred by Anil Kumar P, A V H S S Ponnani, Malappuram)
 • Hindi (prepred by Ashok Kumar N A, GHSS Perumpalam, Alappuzha)
 • Physics (prepred by Abdul Latheef, KMIC HS Theyyottuchira)
 • Chemistry (prepred by Ravi, HS Peringode)
 • Mathematics - Questions and answers (prepred by Dr. V S Raveendranath)
 • Social Science (prepared by Biju M GHSS Parappa Kasargode & Coline Jose E, Dr AMMRHSS Kattela Trivandrum)

Class 9
 • Urdu (Prepared by Faisal Wafa, GHSS Chalisseri, Palakkad)
 • Hindi (prepred by Ashok Kumar N A, GHSS Perumpalam, Alappuzha)
 • English (prepred by M A Rasack Vellila, TSS Vadakkangara, Malappuram)
____________________________________________________
(Prepared by Faisal Wafa, GHSS Chalisseri, Palakkad)