|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Downloads

ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അവയുടെ !qസാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും.
Date
Circular / Order
Date17.08.19
16.08.19
2019-20 അധ്യയന വർഷത്തെ ഒന്നാം പാദവാർഷിക പരീക്ഷ - ടൈം ടേബിൾ

 ടൈം ടേബിൾ
22.07.19


Scheme of Work 2019   Std IX      Std X


19.01.19
IED - SSLC 2019 - First List for Examination Concessions27.11.18
08.11.18
08.11.18
08.11.18

SSLC EXAMINATION MARCH 2019 NOTIFICATION 

THSLC EXAMINATION MARCH 2019 NOTIFICATION 

SSLC (HI) EXAMINATION MARCH 2019 NOTIFICATION 

THSLC (HI) EXAMINATION MARCH 2019 NOTIFICATION 

28.09.18
ന്യുനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളുടെ സമർപ്പണം /സൂക്ഷ്മപരിശോധന -തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്
22.09.18
പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ
22.09.18
ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ
22.09.18
നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
12.09.18
സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ /എയ്ഡഡ് / അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളുടെ പരിശോധന - മാർഗനിർദേശങ്ങൾ


12.09.18
User Guide for flood relief fund collection from students and remittance
10.08.18
03.08.18
30.07.18
2018 -ലെ മലയാളഭാഷാ പഠനച്ചട്ടങ്ങൾ  സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ -

26.07.18
18.06.18
2017-18 അദ്ധ്യയന വർഷം 5 ,8 ഡിവിഷനുകൾ പുതുതായി ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
30.05.18
29.05.18

18.05.1817.05.18
ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി - സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി -മാർഗനിർദേശങ്ങൾ/കർമ്മ പദ്ധതി -സംബന്ധിച്ച്
04.05.18

23.04.18
05.04.18
31.03.18
21.03.18
16/02/18
07.02.18
Annual Examination Time Table - HS / LP / UP
03.02.18Provisional A-list for SSLC March 2018 published. Read circular for more details
09.01.18
SSLC EXAMINATION-2018_Modification of Social Science Exam
01.01.18
23.11.17
Circular No: H(2)/81000/2017/DPI
1)Staff fixation - correction order
2)Staff Fixation 2016-17 Circular
3)
Staff Fixation 2017-18 Guidelines
20.11.17
18.11.17
06.11.17
03.11.17
02.11.17
01.11.17
Entering details of SSLC students in Sampoorna
28.10.17
KTET Examination -Time extension - Orders

SSLC EXAMINATION MARCH 2018 NOTIFICATION PUBLISHED....

THSLC EXAMINATION MARCH 2018 NOTIFICATION PUBLISHED....

SSLC (HI) EXAMINATION MARCH 2018 NOTIFICATION PUBLISHED....

THSLC (HI) EXAMINATION MARCH 2018 NOTIFICATION PUBLISHED....

27.10.17
SRADHA Module
13.10.17
SSLC March 2018 - Educational concessions to CWSN Students reg. Circular IED/69670/17/DPI dtd 12.10.2017
11.10.17
09.10.17
05.10.17
25.09.17
Harithavidhyalayam Reality Show - Guidelines ..
22.09.17
FIFA UNDER 17 - Instructions reg. "One million goal campaign" - Notification
20.09.17
Sub-district/Revenue District School IT Mela 2017 Circular No.NEP(3)/69091/2017/DPI dated 19.09.2017
07.09.17

07.09.17

Government Order- Specialist teachers

18.08.17
17.08.17
Time Table - First Terminal Examination 2017 -18 (Revised on 16.08.2017)
03.08.17
28/07/17

NTS/NMMS Examination Notification
26.07.17
25.07.17
19.07.17
18.07.17
10.07.17

21.06.17Ramzan- 2017 - June Advance payment of salary and allowances GO(P)No 80/2017/Fin dtd 20/06/2017
20.06.17
19.06.17
19.0917
http://education.kerala.gov.in/downloads2014/circular/sampoorna1662017.pdf

19.09.17
15.06.17
13.06.17
07.06.17 Application for the Selection of Master Trainers in IT@School Project
06.06.17
Vidhyarengam 2017 -18
06.06.17Pre matric scholarship 2017 -18 - Registering the Names of Schools in National Scholarship Portal
05.06.17Circular - Including Schools and students details in SAMPOORNA
03.06.17
03.06.17
03.06.17
31.05.17
30.05.17
30.05.17
30.05.17Green Protocol - Instruction (വിദ്യാലയങ്ങളില് ഹരിത നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്റ്ററുടെ നിര്ദ്ദേശം)
25.05.17
State Teachers Award
22.05.17സ്പാർക്ക് ഡാറ്റാബേസിൽ പദവികൾ പേരിന്റെ തുടക്കമായി തന്നെ ചേർക്കുന്നതിന്റെ അപ്രായോഗികത സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം Circular 37/2017/Fin dtd 19/05/2017r
19.05.17HarithaKerala Programm-Ente Maram
04.05.17Transfer and posting of officers in General education department
28.04.17Teachers Bank - Entry Details
28.04.17HSA ICT Training 2017
28.04.17Summer Vacation -Circular
27.04.17Text Book Price List 2017
18.04.17Selected books for School Library 2017 -18 - Circular No.T2/76016/2016/DPI dtd 18.04.2017
07.04.17Exemption from KTET -orders issued
03.04.17Vacancy uploading-reg - circular
01.04.17 ICT/DRG training for UP teachers - Circular
27.03.172016 -17 - Annual Examiantion -reg- Circular No.QIP(1)01/2017/DPI dated 27.03.2017
18.03.17Hi School Project - DRG training for SSITCs
21.03.17 Transfer & posting of officers in the cadre of Personal Assistant to DEOs
21.03.17Ratio promotion on Rs 40500-85000/- to the officers in the cadre of Senior Superintendents and equated categories
21.03.17Transfer & Posting of officers in the cadre of Senior Superintendents
09.03.17Circular- Students attendance register -reg.
08.03.17Pre-Matric Scholarship 2015-16 - Account Number Edit - Circular and Districtwise students details
23.02.17
22.02.17
21.02.17
21.02.17
Time table for Annual Examination 2016-17
  1. HS Section
  2. HS attached LP/UP section
  3. LP/UP Section
  4. Muslim School
16.02.172nd National Essay Competition on "Ground Water - life line of the Nation "-Notification and Guidelines
15.02.17
IED-SSLC Examination March 2017 - Examination Concession to Children with Special Needs (CWSN)- DEO wise list


14.02.17
13.02.17Provisional seniority list of HMs/AEOs for the period from 01.01.2016 to 31.12.2016
13.02.17
13.02.17
13.02.17
01.02.17

National Teachers Award - Nomination -reg.
31.01.17SCERT- Nurturing Mathematical Talents in Schools(NuMATS)
30.01.17Minority Pre-matric Scholarship -verification of applications
30.01.17 Retirement on superannuation of the Gazetted ministerial officer with effect from the AN of 31.01.2017 -full additional charge arrangement
29.01.17SSLC EXAMINATION 2017 IT-EXAMINATION CIRCULAR
29.01.17 Appointment against Head Teacher Vacancies -Details called for - reg
27.01.17School Working day - 28.01.2017- Press Release
21.01.17Direction - Collection of details of Protected Teachers
21.01.17
Banner- Pothuvidyabhyasa Samrakshana Yajnam
20.01.17
18.01.17
18.01.17General Transfer of Junior superintedent /Noon meal officers - application invited
12.01.17Staff fixation - completing students UID details entry
12.01.17Reappointment of Protected teachers to parent school
11.01.17LP Level ICT Training and e-Governanace activities
09.01.17Reconstitution of Curriculum Steering Committee -Order issued
08.01.17Pledge -Pothuvidyabhyasa Samrakshana Yajnam Circular No.SS1/01/2017 dated 07.01.2017
07.01.17SSLC EXAMINATION-2017_Modification of Social Science Exam
07.01.17 Post approval - Letter from DPI dated 07.01.2017
03.01.17
03.01.17
03.01.17
03.01.17
02.01.2017' ഹായ് സ്‌കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പദ്ധതി'
Hi School Project - Special ICT Trainig to SSITC and High School students -Guidelines
29.12.16
28.12.16
28.12.16
26.12.16
26.12.16 Transfer and Postings of Noon Meal officers -Orders issued
23.12.16
Text book Indent 2017- 
22.12.16
20.12.16CCRT Scholarship -CTSSS(2017 -18)- Application invited -Notification
15.12.16Finance Department- Adoption of Jeevan Pramaan Portal for State Pensioners G.O
14.12.16Senior Clerk Promotion-Service card called for
07.12.16SSLC EXAMINATION 2017 REVISED TIME TABLE
07.12.16Transfer & Posting - Press Release
05.12.16HM/AEO officers vacancies position report
02.12.16Online Transfer of HM & AEOs - circular
02.12.16 HM/AEO promotion -relinquishment accept -orders
01.12.16Transfer of AA/AO/APFO -General education dept
30.11.16Kerala State forward caste welfare corporation - Education Scholarship application
30.11.16Prematric Scholarship 2016-17 -Institution verification
25.11.16KTET 2016 ANSWER KEYS (Cat-I,II,III)
Category I            Category II                 Category III       Category IV
25.11.16Attendance details of Deployed Junior Superintendents - November 2016
23.11.16Provisional Seniority List of JD,DDE and DEO
18.11.16
18.11.16
18.11.16
16.11.16
Hi Tech School Project -
13.11.16Hi Tech School Approach Paper -Draft
12.11.16NTS, NMMS Exam Answer Keys


10.11.16
09.11.16
09.11.16Promotion, Transfer and Posting of officer to the cadre of DDE,APO,DEO
09.11.16IT Mela 2016 -Guidelines for conducting IT Fest for HS,HSS & VHSE Students
07.11.16General Education Department - Mission Project -Campaign
07.11.16
DEPARTMENTAL TEST JANUARY -2017- NOTIFICATION (Notification for the Departmental Test - Jan 2017 has been issued. Applicants must remit Examination Fee and Certificate Fee through e-Payment. Payment by other modes like e-Chalan, Cash Chalan, Postal Order etc would not be accepted.)
Online Link
07.11.16Pay Revision 2014— Fixation of Pay of Employees who were as on LWA as on 01.07.2014 - Clarified order
04.11.16Special School Kalolsavam - Programme Schedule
04.11.16Minority Pre Matric Scholarship 2016 -17 -Verification of Application-Guidelines
02.11.16School uniform -First term fund allotment -2016 -17
01.11.16Pre-Matric Scholarship 2016-17 - Date Extended - Notification
31.10.16Second Terminal Exam Time Table
H S Section

LP/UP Section

LP/UP (Muslim Schools)
28.10.16
28.10.16
26.10.16
26.10.16
25.10.16
24.10.16
24.10.16
24.10.16
21.10.16
20.10.16
19.10.16
19.10.16
18.10.16Reappoint of Noon meal officer
18.10.16Muslim Women Education Inspector (WIMGE) post -- Circular dtd 03-10-2016
17.10.16Recovery of excess drawn salary to Government from Protected teaching/non teaching staffs order dtd 15-10-2016
16.10.16
7 th National Painting Competitions for school students for the year 2016 -17
14.10.16
07.10.16Approval for creating Teaching-non teaching post for schools which are renamed as RMSA aided Govt. schools
07.10.16
07.10.16Kerala School Sasthrolsavam 2016-17 - Guidelines dtd 07-10-2016
07.10.16Transfer,Promotion and posting of junior superintendents/noonmeal officers/storekeepers and head clerks
05.10.16
03.10.16General Education Department-HSA,physical science-qualification-included BSC industrial chemistry-orders issued G.O(Ms)No.157-16-G.Edn 20-09-2016
03.10.16Pay Revision 2014 - Reversion of Selection Grade Typist to Senior Grade Typist - Fixation of pay - Clarification issued
03.10.16Ratio Promotion in the cadre of Junior Superintendents
03.10.16
Wildlife Week Celebration - October 5
03.10.16
7 th National Painting Competitions for school students for the year 2016 -17
01.10.16
Gandhi Jayanthi week celebration in schools
01.10.16Promotion,Transfer and Posting of DDEs sanctioned
30.09.16Probation declaration of Head Clerks and Junior Superintendents/Noon Meal officers/Store Keepers
30.09.16 Ratio Promotion on Rs 40500 -85000/- to the officers in the cadre of Senior Superintendents and equated categories
30.09.16 Transfer and Posting of officers in the cadre of Personal Assistant to DEOS on Rs 40500 - 85000
30.09.16Probation declaration of Head Clerks and Junior Superintendents/Noon Meal officers/Store Keepers
29.09.16Ratio Promotion in the cadre of Junior Superintendents
29.09.1662th National weightlifting championship- Press Release
29.09.16UID Details updation - Letter from DPI dated 28.09.2016
26.09.16Vanya Jeevi Varaghosham(Wildlife week celebration) 2016 - competitions for students - Press release dtd 24-09-2016 
24.09.16General Education Department- Inclusion of Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) as a mandatory qualification for the appointment f various categories of Teacher Posts in Govt.Schools- Orders issued.GO(P)No.145-16
24.09.16General Education Dep-3% reservation for physically challenged in aided school vacancies as per section 33 of PWD Act 1995.GO(Ms)No.155-16.
23.09.16Integrated Financial Management System (IFMS) - Maintenance of Acquittance roll and cash book in offices - Detailed instructions issued
22.09.16Free uniform distribution to all school children studying Govt/Aided .Schools during 2016-17-orders
19.09.16Enhancement of remuneration of daily wage personnel and persons on contract appointment -Inclusion of additional posts - Orders
20.09.16
World Alzheimers Day 

20.09.16Text book distribution - II Volume 2016-2017. ltr from TBO dtd 20-09-2016
17.09.16പത്താം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷ വിജ്ഞാപനം 
(STANDARD X th EQUIVALENCY EXAM NOVEMBER 2016 NOTIFICATION)
17.09.16SEP മാർഗ്ഗരേഖ
09.09.16Travelling allowance - Revision of TA ceiling of State Government Employees - GO(P) No 137/2016/Fin 09/09/2016
08.09.16Redeployment of Protected Teachers -
08.09.16 Engaging guest teachers
08.09.16
Prematric Scholarship 2016-17
08.09.16Festival Allowance claims of Temporary Employees are exempted from SPARK Bills. Circular No. 299373-SL3-2016-FIN dtd 05.09.2016.pdf
07.0916Mid Day Meal - Cooking charges and contigent charges increased
07.09.16Noon meal scheme - 5 KG special rice distribution to school children - Guidelines dtd 07-09-2016
07.09.16 Appointment of BRC Trainers in SSA in various districts on deputation basis
05.09.16Bravery Award 2016 - Circular No:N2/41430/2016/DPI dated 08.2016
04.09.16Application for the Selection of Master Trainers in IT@School Project

03.09.16School PTA Award
01.09.16Government Employees and Pensioners - Bonus-Special festival allowance - Sanctioned -orders issued GO(Rt)No.130-2016
01.09.16Government Employees, Part-time Contingent Employees, NMR-CLR -2016 Onam Advance- Sanctioned- Orders Issued GO(P)No. 129-2016
01.09.16Pre Matric Scholarship for handicapped children - 2016 - 17
01.09.16"Teachers Day" Message - Notification
01.09.16Teachers Award 2016 -17
31.8.16Sanction for getting admission in recognised schools for children from unrecognised schools - order dtd 20-08-2016
31.08.16Attendance details of deployed staff - Junior Superintendents
31.08.16 Teachers package - Salary distribution of proctected teaching and non teaching staff
31.08.16Examination on Sept 2 rescheduled to September 8 - Letter from DPI
30.08.16Financial Assistance children who excel in school Kalolsavam and whose annual income does not exceed Rs.75000 DPI circular dtd 22-08-2016
30.08.16ICT Training to teachers for the year 2016 -17 Circular :NEP3/47546/2016 dtd 26.08.2016
30.08.16Minority Prematric scholarship2016 - last date extended to 30-09-2016
30.08.16Rice distribution to school children included in noon meal scheme in connection with Onam - orders issued..order dtd 29-08-2016
30.08.16School Mapping,School Upgradation - circular
29.08.16

29.08.16ICT Training to teachers for the year 2016 -17 Circular :NEP3/47546/2016 dtd 26.08.2016
25.0816
26.08.16Handloom week celebration Circular : No.747471/C2/2016/ID dated 05.08.2016
25.08.16 School Working Day -27.08.2016( Saturday) - press release
23.08.16
KERALA TEACHERS ELIGIBLITY TEST(KTet) 2016 - 


22.08.16Special Assembly on 2016 August 23 at 11am-Press release
22.08.16
20.08.16High court Stay the  implementation of staff fixation 2016 - Judgement dated 16-08-2016
19.08.16Deployment of protected Teachers -Guidelines
revised on 18.08.16
Time Table - First Term Examination

1HS Section (revised on 18.08.16)
18.08.16Transfer & posting of HMs/AEOs and equated categories
18.08.16Official language Awards : Letter No:H(3)/45849/2016/DPI&nimestyle="font-size: small;"> Transfer & posting of HMs/AEOs and equated categories
12.08.16  Ad-hoc DPC 2016 -reg:-
16.08.16Unaided schools list from sampoorna
12.06.16
 Verification of Service Book of Senior Clerks
10.08.16ചിങ്ങം 1 - കർഷക ദിനം - സ്കൂളുകളിൽ ജൈവവൈവിധ്യ പാർക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കുലർ
09.08.16സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം - മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
09.08.16Transfer and Posting of Clerks to the Directorate -Order
09.08.16Promotion,Transfer and Posting of Heads of departmental High Schools/Asst.Educational Officers/Teachers Traing Institutes
08.08.16Staff fixation 2015-16
06.08.16Safety Measures of School Buses/Vehicles -reg
05.08.16Appotintment of Protected teachers,Staff fixation 2016-17-reg
04.0816Application invited for grant in aid 2016 -17 - Financial assistant to institutions providing care for mentally challenged
04.08.16Pre Matric Minority Scholarship -
2015-16 വർഷത്തെ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായ പലരുടെയും  ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ / ബാങ്ക് IFS Code എന്നിവ തെറ്റായതിനാൽ സ്കോളർഷിപ്പ് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ജില്ല തിരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിവരം  / ബാങ്ക് IFS Code  തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയാൽ നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ Excel file ആയി scholarshipdpi.gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ 20.08.2016 ന് മുമ്പ് ഇ-മെയിൽ ആയി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.  
1)Correction of student Bank account,IFS Code
2)Students list(District wise)
3)Proforma
04.08.16Pre Matric Minority Scholarship -Notification

31.07.16Price of Revised ICT Textbooks
28.07.16
Mid Day Meal System using IVRS - 
Instructions website |
27.06.16School parliament election - circular
26.07.16RMSA Deputation vacancies- notification
22.07.16
20.07.16
20.07.16

18.07.2016Atal Innovation Mission Letter No.QIP(1)/48784/16/DPI  dated 18.07.2017
16.07.16Computer Hardware Clinic - for all GOVT , AIDED , High schools and Higher Secondary , VHSE Schools
16.07.2016
Request and Govt Order on Sugama Hindi Pareeksha
15.07.16Deduction of LIC premia of employees of Aided Institutions through SPARK - Approved - Orders issued GO(P) No 94/2016/Fin dt.14/07/2016   
05.07.2016
Application invited for the post of Resource Teachers on contract basis -IEDSS -2016 -17
02.07.2016


Bridge Material for Class X 
(physics) (chemistry) (biology)

OEC Prematric Scholarship 2016-2017 (ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അവസാനതീയതി ജൂലൈ 15)
Circular and Sample Application Form | Data Entry Website 
18.6.2016 വായനാദിനം: പ്രതിജ്ഞ
17.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
14.06.2016
14.06.2016
13.06.2016
10.06.2016
10.06.2016Notification - DLED (Hindi) Course 2016-2017
10.06.2016
Notification - List of localities where educational need is proven
04.06.2016
Online indent of text book STD 1 to X Circular A2/1418/2015/TBO dtd 02.06.2016 
04.06.2016
Sixth Working Day 2016-2017 
04.06.2016
Staff Fixation 2016-2017
04.06.2016
Eduacational Calendar 2016-17
04.06.2016
Scheme of Work
02.06.2016
Admission of Students without Insisting TC
01.06.2016
General Transfer
25.005.2016
Final seniority list of HSA for the  period from 1.1.2001 to 31.12.2006
 * Order
* Seniority list
21.05.2016
Pay Revision 2014- Payment of arrears-Detailed instructions/guidelines issued Circular No: 46/2016/Fin dtd 19/05/2016

Teacher Text - Std IX, X (draft)

Life SkillHand book - Std I - XII

Work book - Std I - XII
01.06.2015r
Health and Physical Edn. Activity Book
Std V
Ftr
Std VI
Std VII
Std VII
r