|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 8 August 2018

PRESENTATION ON 'BRITISH EXPLOITATION AND RESISTANCE' - STD X SS 1 CHAPTER 4

  
  Smt. Bindu Joseph, ST Michael's HSS, Kudavechoor is sharing with us a presentation file that can be used for teaching and learning the 'British Exploitation and Resistance' in Class 10 Social Science. Team Spandanam is grateful to her for this venture. 

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...