|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 15 July 2018

Study Aids - SSLC English - Unit 2 The Frames


This is a self study module for SSLC students, prepared and presented by Mahmud K Pukayoor (AL Falah English School, Peringadi, Mahe) comprised of glossary of difficult words, analytical questions and answers, solutions to textual activities, additional activities and solutions pertaining to the language elements and various discourses- all specially focused on examinations.
It is expected that the teachers and the students will equally benefit from these materials.

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...