|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Tuesday, 17 July 2018

Presentation on 'Public Administration' - Std x History Unit 3


   Sri Thomas M, St. Aloysius HSS , Athirampuzha is sharing with us a presentation file that can be used for teaching and learning the lesson 'Public Administration' in Std 10 History.
The file can be downloaded from the link below.

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...