|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Tuesday, 31 July 2018

Presentation File to Transact the Lesson 'Maternity' - Kerala English Reader Std 9 Unit 2    In this post Smt. Leena V, GHSS Kodungalloor is sharing with us a Power Point Presentation file that can be used to transact the lesson 'Maternity' in Kerala English Reader Std 9. This would help the teachers to teach in High-Tech Classrooms.
No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...