|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 15 July 2018

PPT to introduce the second unit of Std 10 English

  
Here is a Power Point presentation on  'The Legends Of World Cinema'. It can be used to introduce the Second Unit of Std 10 Kerala English Reader. This presentation is prepared by Smt. Leena V, HST, GHSS Kodungalloor. Team Spandanam is always grateful to her for her contributions to help the teaching learning community.
The file can be downloaded from the link below.

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...