|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 19 July 2018

"Learning the Game" a video presentation - Std IX English Unit 1 Lesson 2

Praful.K.C HSA English. GVHSS Cheriazheekal , Karunagappally​ has prepared a video that presents each step of Sachin's being a cricketer. It would help students to understand the lesson 'Learning the Game' in Kerala English Reader Std 9. 

1 comment:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...