|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 22 June 2018

Presentation on SEASONS AND TIME - English Medium


Here is a presentation file that can be used to teach learn Seasons and Time in Social Science. This valuable material has been prepared by Sri Sudheesh Kumar K, GVHSS Meppayur. Team Spandanam is obliged to him for this great effort.


1 comment:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...