|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 24 June 2018

Notes on 'SEASONS AND TIME'     Notes based on the topic “Seasons and Time” of Kerala Syllabus Standard X Text book (English Medium) . These notes were prepared by Sri  Mahaboob M, CHMHSS Pookolathur, Manjeri, Malappuram. It will be helpful to students and teachers.
Team Spandanam is grateful to him for his great effort.

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...