|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 2 May 2018

SSLC Result 2018


SSLC ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്  ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ സൈറ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ചുവടെ...


TO DOWNLOAD PRD LIVE APP

Saphalam Mobile Phone App

Click here for shool codesClick Here For MARVel's SSLC Result Analyser (Windows Access Database) to make a detailed Analysis of your school's SSLC Result

1 comment:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...