|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 1 February 2018

Sample questions for Model and SSLC IT Examination 2017-18 by IT@School

  
Theory   -  English | Malayalam | Tamil Kannada 

Practical - English | Malayalam | Tamil Kannada 
                      
Supporting Files -   Documents      |      Images

Videos of Practical Questions
Changing the style of headings - Libre Office Writer


Preparing A volunteer Badge Using Inkscape

 Creating a new Layer - Main_Road- in QGIS
Change the fill colour of a pattern - Python Graphics
 A Bird Flying to a tree - Animation with Synfig Studio

More videos will be available soon...
For more educational videos Visit Spandanam YouTube Channel

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...