|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 16 February 2018

Main Concepts - SSLC Hindi & Biology


പത്താം തരം ഹിന്ദി, ജീവശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് കൈപുസ്തകങ്ങളാണ്  കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കോലത്തുവയലിൽ നിന്നും 'എഴുത്തുകാരൻ' ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഓരോന്നിലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രധാന ആശയങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


  1. Click Here To Download - Main Concepts Hindi 
  2. Click Here To Download - Main Concepts Biology

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...