|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Monday, 15 January 2018

Preparing for SSLC 2o18 English Examination: Using Language Elements   Here are some worksheets on various Language Elements which are often sure-shot in the SSLC examinations. The questions are from the SCERT Question Pool and the Orukkam 2017. Answers to all the questions and explanatory notes, wherever it felt relevant and required, have been provided. Students can practise answering on their own and evaluate their answers with the answer keys provided herewith.
Thanks to Mahmud Sir for this great venture..
    Download the worksheets:
1. Dialogue Completion
2. Reported Speech
3. Phrasal Verbs
4. Editing
5. Cloze Type
6. Analysing and Constructing Sentences

3 comments:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...