|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 22 November 2017

IT Worksheet For Creating Database

   
   In this post Sri Sudheesh K P, AR Nagar High School, shares with us the IT Worksheet For Creating Database (English Medium). We, the  Team Spandanam, express heartfelt gratitude to him for this venture.

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...