|||| മാറിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ SAMAGRA യിൽ ലഭ്യമാണ് |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Saturday, 14 October 2017

ICT Practical Worksheets for Std IX - English Medium _ All Units


   In this post Sri  Rasheed Odakkal, GHSS Kondotty,  shares with us the worksheets of ICT lessons of Class IX in kerala syllubus. All units have been included in this worksheet. It will be very helpful for both the teachers and students. Team Spandanam expresses heartfelt gratitude to Sri Rasheed sir for the efforts he has taken for preparing such a valuable learning aid.
   The file can be downloaded from the link below..
_____________________________________________________

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...