2019-20 അധ്യയനവർഷത്തിൽ ഒന്നുമുതൽ പത്തുവരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലേക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ Indent സ്കൂളുകളിൽനിന്നും KITE ൽ ഓൺലൈനായി 2018 നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ 27 -ാം തീയതിവരെ ഒറ്റത്തവണ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സർക്കുലർ 'Downloads' ൽ||| SSLC Examination Notification in 'Downloads'||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) || Telegram channel link https://t.me/spandanam ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 8 October 2017

ICT Notes - Std X - Unit 6 - Map Reading


പത്താം ക്ലാസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ICT ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോട്ടുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ശ്രീ സുധീഷ് സർ പങ്കു വെക്കുന്നത്. സാറിനു നന്ദി...

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...