|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 1 October 2017

GRAMMAR THROUGH CONVERSATION

  
   Sri Mahmud K, IAEHSS, Kottakkal, Vatakara is sharing herewith some grammatical terms explained in connection with a conversation question in the First Terminal Evaluation 2017 for std X. Conversational questions are actually multiple questions often asked to test students' knowledge in various grammatical terms. Though focused on the X standard question paper, this will be helpful for all high school students and teachers.
  
Team Spandanam expresses wholehearted gratitude to Mahmud Sir for this fruitful venture.
The File can be downloaded from the link below. 

______________________________________________
More resources from Sri Mahmud Sir

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...