|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 10 September 2017

PowerPoint presentation on 'Listen to the Mountain'   Here is a PowerPoint presentation file based on the lesson in the Kerala English Reader Std IX -  'Listen to the Mountain'. This presentation was prepared by Mrs. Leena V of GHSS Kodungallur, who is very familiar to the visitors of Spandanam because she has shared a lot of study materials prepared by her over here. The Team Spandanam is very happy to thank her for her great selfless service to the Teaching Learning community.

Click Here To Download Power Point Presentation on 'Listen To The Mountain'


More Study Materials from Leena Teacher

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...