|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Saturday, 5 August 2017

Worksheets - English - Std X


In this Post Mrs Leena V, H S A,  GHSS Kodungallur shares with us some worksheets for practising English Language Elements. These worksheets are based on the Texts of Class 10 English Reader. Team Spandanam expresses heartfelt gratitude to her for this venture.


No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...