|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 3 August 2017

Presentation on the Song of Dream


Mr. Nidhiesh Sebastian from St Joseph's HSS, Trivandrum is  sharing a presentation on 'Song of a Dream'. It is to be handled in class 9 English. Team Spandanam Expresses heartfelt gratitude to him. 

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...