2019-20 അധ്യയനവർഷത്തിൽ ഒന്നുമുതൽ പത്തുവരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലേക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ Indent സ്കൂളുകളിൽനിന്നും KITE ൽ ഓൺലൈനായി 2018 നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ 27 -ാം തീയതിവരെ ഒറ്റത്തവണ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സർക്കുലർ 'Downloads' ൽ||| SSLC Examination Notification in 'Downloads'||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) || Telegram channel link https://t.me/spandanam ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Monday, 7 August 2017

Presentation File - Social Science - Chapter 3 - Class 10  പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസൻറേഷൻ ഫയൽ തയ്യാറാക്കി ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുകയാണ് മലപ്പുറം പുലാമന്തോൾ GHSS ലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ സി. ജോസ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്പന്ദനം ടീം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഫയൽ ചുവടെ നിന്ന് Download ചെയ്യാം

Click here to Download

1 comment:

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...