|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 20 July 2017

Presentation on the poem 'Mother to Son' - std 10

  

 Mr. Nidhiesh Sebastian from St Joseph's HSS, Trivandrum is hereby sharing a presentation on the poem 'Mother to Son' which is included in the Kerala English Reader for Class 10. 
      This file works in Open Office / Libre Office


  Click here to Download the Presentation File

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...