|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 23 July 2017

A Power Point Presentation on 'The story of a shipwrecked sailor' - Std 8 English unit 2

 

     Here is a A PowerPoint presentation to teach The story of a shipwrecked sailor from Std 8 English unit 2. This Presentation has been  prepared by Mrs. Leena V, H S A, GHSS Kodungallur. Team Spandanam is grateful to her for this great venture.
No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...