|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Tuesday, 3 January 2017

Discourses based on 'Adolf' - English - Std X


   
  Here Mr. Prasanth P G, GHSS Kottodi shares with us some Discourses based on the story - 'Adolf" in the English Text Book of Class 10. 

   This will definitely help students to make out how to prepare various discourses based on given situations.
    Team Spandanam hereby expresses the wholehearted gratitude to Sri Prasanth for his sincere contributions to scaffold the students in Secondary classes. 

Click Here To Download DiscoursesMore resources from Sri Prasanth P G

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...