|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 11 December 2016

Teaching Manual for English Unit V_ Class X


Here is a Teaching Manual for English Unit V for Class X prepared by Leena V ,HSA English GHSS Kodungallur. Team Spandanam expresses the wholehearted gratitude to her for this great effort. You can download the file from the link below... 

Click here to Download


More Resources from Smt. Leena

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...