|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 11 November 2016

Unit Test Question Paper - English - Unit IV - Std IX   Here is a question paper fo Unit Test based on the Fourth Unit of English in Std 9. It has bee prepared by Smt. Jisha. K, HSA(English) G.H.S.S Kattilangadi, Tanur. Team Spandanam Expresses heartfelt gratitude to her for her valuable efforts.

Download Unit Test Question Paper

More Resources from Smt. Jisha K

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...