അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 9 November 2016

Public Expenditure & Revenue - Std X - Geography Unit 05


     പൊതു ധനകാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു ചെലവ്, പൊതു വരുമാനം, പൊതു കടം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പൊതു ചെലവും പൊതു വരുമാനവും എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പവർ പോയിൻറ് പ്രസൻറേഷൻ, പി.ഡി.എഫ് ഫയലുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ശ്രീ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ സർ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 
    പൊതു വരുമാനം, പൊതു വരുമാനത്തിൻറെ സ്രോതസ്സുകൾ, പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷ നികുതികൾ, നികുതിയേതര വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ, പൊതു കടം, ബജറ്റ്, ധനനയം എന്നീ മേഖലകളാണ് ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ വിനിമയം ചെയ്യുന്നത്.


No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...