|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 11 November 2016

Discourses - The Book That Saved The Earth


  Here are the possible discourses from the One-Act Play, 'The Book That Saved The Eart'
   These discourses are prepared by Leena V ,HSA English GHSS Kodungallur. Team Spandanam expresses the wholehearted gratitude to her for this great effort.
    You can download the file from the link below

Click here to Download 

More Resources from Smt. Leena V

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...