|||| |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 16 October 2016

Terrain Analysis through Maps - Teaching Materials   പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II Terrain Analysis through Maps എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള താണ് ഈ പോസ്റ്റ്. ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ എന്താണെന്നും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അവയുടെ ക്രമീകരണവും നമ്പർ നൽകുന്ന വിധവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഈ പാഠഭാഗം സഹായിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭൂപടങ്ങളിലെ അംഗീകൃത ചിഹ്നങ്ങളും നിറങ്ങളും തിരിച്ചറിയുക, സ്ഥാന നിർണ്ണയം നടത്തുക, കോണ്ടൂർ രേഖകളിൽ നിന്ന് സ്ഥലാകൃതി കണ്ടെത്തുക, ഭൂപട വിഷകലനം നടത്തുക എന്നീ ശേഷികളും ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് നേടിയെടുക്കാനാവും..
    Ubuntu വിൽ Quantum GIS (Application -> Science -> Quantum GIS) എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയറിൻറെ സാധ്യതകൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.


No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...