ഐ റ്റി മേള നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ സർക്കുലർ Downloads ൽ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Tuesday, 25 October 2016

Public Expenditure and Public Revenue (പൊതു ചെലവും പൊതു വരുമാനവും) SS II - Std 10 - Study Materials

 

പത്താം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഭാഗം II ലെ അഞ്ചാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റഡി മറ്റീരിയല്‍സ് ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത്. പൊതു ധനകാര്യത്തിലെ സർക്കാർ നയമായ ധന നയത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ എത്തിക്കാൻ, ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതു ചെലവ് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ യൂനിറ്റ് അതിനു വേണ്ട നികുതിയും (ഇതിനെ പ്രത്യക്ഷ- പരോക്ഷ നികതിയായും) നികുതി ഇതര വരുമാന മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും സംസ്ഥാന സർക്കാറിനും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സർക്കാറിനും ലഭിക്കുന്ന പൊതു വരുമാനവും, വരുമാനം തികയാത്തത് കൊണ്ട് വിദേശത്തു നിന്നും രാജ്യത്തിനകത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പൊതു കടവും, പ്രതിശീർഷ കടവും പറഞ്ഞ് പൊതു ധനകാര്യം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ബജറ്റും അതിന്റെ വിശകലനവും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ യൂനിറ്റിന് ഏറെ സഹായകമായ പഠന വിഭവങ്ങൾ പ്രസൻറേഷൻ ഫയലായും പി.ഡി.എഫ് ഫയലായും തയ്യാറാക്കി സ്പന്ദനത്തിലൂടെ പങ്ക് വെയ്ക്കുകയാണ് ഉമ്മത്തൂര്‍ എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ് സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അബ്ദുല്‍ വാഹിദ് സര്‍. ശ്രീ വാഹിദ് സാറിന് ഷേണി സ്പന്ദനം ടീമിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. 
ഫയലുകൾ ചുവടെ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം...


More Resources from Sri U C Abdul Vahid

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Sri U C Vahid is presenting a pdf file and a Power point presentation file related to the lessons Public Expenditure and Public Revenue. These are helpful for the students of High school classes in Kerala syllabus.

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...