അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 6 October 2016

Complete Notes On The Poem 'The Ballad of Father Gilligan'

Here is the notes on the Poem 'The Ballad of Father Giligan' by W B yeats. Mr. Sreejesh K P, HSA English, KKMGVHSS Orkkatteri, Vadakara has shared this study material with Spandanam. 
Hope you will make use of these notes. Team Spandanam expresses wholehearted gratitude to Sreejesh Sir for his effort. 

Download Notes On The Poem 'The Ballad of Father Gilligan'

1 comment:

  1. I WOULD LIKE TO APPRECIATE YOU DEAR SREEJESH SIR OF KKMGVHSS ORKKATTERI, VATAKARA FOR YOUR VALUABLE EFFORTS..........
    I EXPECT MORE LIKE THIS FROM YOU.....
    ANYWAY, CONGRATS

    ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...