അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 3 August 2016

Presentation file on British Exploitation & Resistance - Std X Social Science I : Unit 4


പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം I നാലാം പാഠഭാഗത്തെ (British Exploitation & Resistanceആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ പോസ്റ്റ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ചൂഷണം വളരെ വലുതാണെന്നും അതു തടയാൻ ശ്രമിച്ച ധൈര്യശാലികളാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാക്കന്മാരെന്നുമുള്ള കുട്ടിയുടെ അറിവ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുന്നു.1857 ലെ വിപ്ളവം പരാജയമായിരുന്നെങ്കിലും അത് മുന്നോട്ട് വച്ച ആശയങ്ങൾ ദേശീയ അവബോധത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും നയിച്ചു.

Download Presentation file (pptx)
Download PDF File 


No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...