ഐ റ്റി മേള നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ സർക്കുലർ Downloads ൽ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Tuesday, 19 July 2016

Teaching Manual - English - Std 10 - Unit 2 - Language Elements


Here is a sample teaching Manual prepared by Prasanth PG based on one of the Language Elements (Questions-Activity 3) given in the second unit of Tenth Standard Text book.Your suggestions to improve the Teaching Manual are expected

Download the Teaching Manual

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...